Visitor : 2,529,145
User Online : 14
จำนวนผู้สมัคร
9,774 ราย


 
แนวทางในการสอบสัมภาษณ์บุคคพลเรือนเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564
ความรู้ วิชาประวัติศาสตร์
ความรู้ เรื่อง ศาสตร์พระราชาและโครงการพระราชดำริ
ความรู้ เรื่อง กองทัพบก
ความรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมือง
ภาพประเมินทัศนคติ หมวดราชวงศ์
ภาพประเมินทัศนคติ หมวดกองทัพบก
ภาพประเมินทัศนคติ หมวดการเมือง