Visitor : 2,310,114
User Online : 9
จำนวนผู้สมัคร
9,774 ราย

สถานที่สอบรอบสอง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก    

สถานที่รายงานตัว, ตรวจร่างกาย, สอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
วันที่ 18 - 23 กรกฏาคม 2564