Visitor : 2,091,195
User Online : 19
จำนวนผู้สมัคร
9,774 ราย

สถานที่สอบรอบสอง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
วันที่ 18 - 21 กรกฏาคม 2564
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2564